Старославянский язык. Давыдова Е.В. - 23 стр.

UptoLike

Составители: 

23
Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени
лицо
единственное число
множественное число
двойственное число
1
~смь имамь
~смъ имамъ
~свh имавh
2
~си имаши
~сте имате
~ста имата
3
~стъ иматъ с@тъ иматъ ~сте имате
Спряжение тематических глаголов в настоящем времени
лицо
единственное число
множественное число
двойственное число
1
ид@ мол\
идемъ молимъ
идевh моливh
2
идеши молиши
идете молите
идета молита
3
идетъ молитъ ид@тъ мол>тъ идете молите
Спряжение глагола
быти
в будущем простом времени
лицо
единственное число
множественное число
двойственное число
1
б@д@
б@демъ
б@девh
2
б@деши
б@дете
б@дета
3
б@детъ б@д@тъ б@дете
                 23

Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени

лицо  единственное число множественное число двойственное число

 1   ~смь   имамь   ~смъ    имамъ  ~свh  имавh

 2   ~си   имаши   ~сте    имате  ~ста  имата

 3   ~стъ   иматъ   с@тъ    иматъ  ~сте  имате
 Спряжение тематических глаголов в настоящем времени

лицо  единственное число множественное число двойственное число

 1   ид@   мол\    идемъ молимъ     идевh моливh

 2   идеши молиши идете       молите  идета  молита

 3   идетъ молитъ    ид@тъ мол>тъ     идете  молите
 Спряжение глагола быти в будущем простом времени

лицо  единственное число множественное число двойственное число

 1   б@д@        б@демъ        б@девh

 2   б@деши       б@дете        б@дета

 3   б@детъ       б@д@тъ        б@дете