Практикум по криминалистике - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

16
ÑËÅÄÛ ÍÎÃ
Çàäàíèå ¹ 8
1. Íàçîâèòå ýëåìåíòû ïîäîøâåííîé ÷àñòè îáóâè.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
2. Äàéòå íàèìåíîâàíèå ýëåìåíòîâ äîðîæêè ñëåäîâ, îáîçíà÷üòå èõ íà
ñõåìå.
À
Á
Â
Ä
à
á