Гидрология. Залепухин В.В. - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

- 10-
Òàáëèöà 4
Âû÷èñëåíèå ðàñõîäîâ âîäû àíàëèòè÷åñêèì ñïîñîáîì
Ïрîìерû ãлуáиíû
Âû÷ислеíие
ïлîùаäи, W
Âû÷ислеíие расõîäа
âîäû, Q
Ïлîùаäü
âîäíîãî се÷еíиÿ,
ì
Ñреäíÿÿ
скîрîстü, ì/с
âертикалеé
Ðасстîÿíие îт ïîстîÿííî-
ãî íа÷ала, ì
Ãлуáиíа, ì
Ñреäíÿÿ
ãлуáиíа
ìеæäу
ïрîìерíûìи
âертикалÿìи,
ì
Ðас-
стîÿíие
ìеæäу
ïрîìерíûìи
âертикалÿìи,
ì
ìеæäу
ïрî
ìер-
íûìи
âерти
калÿ-
ìи
ìеæäу
скî
рîст-
íûìи
âерти
калÿ-
ìи
íа скî
рîст-
íîé
âерти
кали
ìеæäу
скî-
рîст-
íûìи
âерти
калÿ-
ìи
×асти÷íûé расõîä ìеæäу
cкîрîстíûìи
âертикалÿìи,
ì
³
/c
Óреç
леâîãî
áереãа
—21,00 0,00
0,30 4,00 1,20
1. 25,00 0,60
1,15 5,00 5,75 6,95 0,258 1,79
2. 1 30,00 1,70
2,05 5,00 10,25 0,387
3. 35,00 2,40
2,40 5,00 12,00 22,25 0,579 12,88
4. 2 40,00 2,40
2,32 5,00 11,60 0,771 ——
5. 45,00 2,25
2,155,0010,75 22,35 0,749 16,74
6. 3 50,00 2,05
2,00 5,00 10,00 0,727
7. 55,00 1,95
1,82 5,00 9,10 19,10 0,684 13,08
8. 4 60,00 1,70
1,62 5,00 8,10 0,642
9. 65,00 1,55
1,48 5,00 7,40 15,50 0,592 9,17
10. 5 70,00 1,42
1,48 5,00 7,40 0,541 ——
11. 75,00 1,53
1,57 5,00 7,85 15,25 0,505 7,70
12. 6 80,00 1,61
1,58 5,00 7,.90 0,469
13. 85,00 1,56
1,30 5,00 6,50
14. 90,00 1,05
0,52 3,00 1,56 15,96 0,3135,00
Óреç
ïраâîãî
áереãа
93,00 0,00
Σ
117 11766,4
Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
à) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñðåäíÿÿ ãëóáèíà ìåæäó ïðîìåðíûìè âåð-
òèêàëÿìè, çàïèñûâàåòñÿ â ñòîëáåö 5;
á) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðàññòîÿíèå ìåæäó ïðîìåðíûìè âåðòè-
êàëÿìè è çàïèñûâàåòñÿ â ñòîëáåö 6;
â) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïëîùàäü ìåæäó ñîñåäíèìè ïðîìåðíûìè
âåðòèêàëÿìè; çàïèñûâàåòñÿ â ñòîëáåö 7. Ñóììà âñåõ ïëîùàäåé ïðåä-