Гидрология. Залепухин В.В. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

- 41-
Òàáëèöà 24
Êëàññèôèêàöèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âîäó õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ
ïî òîêñèêîëîãè÷åñêèì ïàðàìåòðàì
Ãруïïа Òîкси÷íîстü
ËÊ
50
çа 96 – 120
÷асîâ, ìã / л
Ðûáîõîçÿéстâеííаÿ
ÏÄÊ, ìã / л
Îтíîøеíие
ËÊ
50
/
ÏÄÊ
1
Îсîáî
âûсîкаÿ
Ìеíее 0,01 Ìеíее 0,0001
100
2
Âûсîкаÿ
1,0 –0,01 0,01 0, 0001100
3
Ñреäíÿÿ
10 - 1,0 0,1 0,01 50
4
Óìереííаÿ
100 - 10 10,0 – 0,110
5
Ìалаÿ
1000 - 100 200 – 100 5
6
Î÷еíü ìалаÿÁîлее 1000 Áîлее 200 Ìеíее 5
Òàáëèöà 25
ÏÄÊ â âîäå ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìîâ
(íåîðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà)
ÝлеìеíтûËÏÂÏÄÊ, ìã / л
Êласс
îïасíî-
сти
Àлþìиíиé тîксикîлîãи÷ескиé
0,04 4
Àììîíиé NH
4
тîксикîлîãи÷ескиé
0,5 4
Àììиак сâîáîäíûé тîксикîлîãи÷ескиé
0,05 4
Áариé и сулüôат
áариÿ
тîксикîлîãи÷ескиé
îрãаíîлеïти÷ескиé
0,75 4
Áîр
тîксикîлîãи÷ескиé,
îрãаíîлеïти÷ескиé
0,5 4
Âаíаäиé тîксикîлîãи÷ескиé
0,001 3
Æелеçî
Fe
2+
тîксикîлîãи÷ескиé
0,1 4
Fe
3+
тîксикîлîãи÷ескиé
0,05 4
Éîä тîксикîлîãи÷ескиé
0,4 4
ÊаäìиéÒîксикîлîãи÷ескиé
0,005 2
Êалиé саíитарíî-тîксик.
50 4
Ý
Êалüöиé саíитарíî-тîксик.
180
610
ïри 13 – 18
0
/
00
4
Ý
Êîáалüттîкси к îлîãи÷ескиé
0,01 4
Ëитиé тîксикîлîãи÷ескиé
0,08 4
Ìаãíиé саíитарíî-тîксик.
40,0 4
Ìарãаíеö тîксикîлîãи÷ескиé
0,01 0,05 4
Ìеäü тîксикîлîãи÷ескиé
0,001 0,005 3
Ìîлиáäеí тîксикîлîãи÷ескиé
0,001 2
Ìûøüÿктîкси к îлîãи÷ескиé
0,01 0,05 3
Íикелü тîксикîлîãи÷ескиé
0,01 3
Íитратû саíитарíî-тîксик.
40 4
Íитритû тîксикîлîãи÷ескиé
0,08 4
Îлîâî тîксикîлîãи÷ескиé
0,1124
Ðтутü тîксикîлîãи÷ескиéîтсутстâие
1
Ñâиíеö тîксикîлîãи÷ескиé
0,006 – 0,1 2 – 3
Ñелеí тîксикîлîãи÷ескиé
0,002 2
Ñтрîíöиé тîксикîлîãи÷ескиé
0,4 3
Ñулüôатû
саíитарíî-тîксикî-
лîãи÷ескиé
100
3500
ïри 12 – 18
0
/
00
3
Ôîсôîр
ýлеìеíтарíûé
тîксикîлîãи÷ескиéîтсутстâие
1